results_top_banner

Rime cu: tu

Rimele: 216 rezultate

chiu, cu, fiu, flu, lu, mtu, nu, pliu, știu, viu, vrumai multe (aproape de rime)...

bătu, stătu, altu, atu, datu, latu, pactu, saltu, satu, sfatu, spartu, startu, stratu, tactu, Bentu, dreptu, gestu, pieptu, restu, setu, testu, textu, vestu, bitu, liftu, mitu, strictu, botu, coltu, costu, fostu, mortu, postu, potu, prostu, rostu, votu, bustu, fructu, gustu, Gutu, multu, mutu, punctu, putu, scutu, untu, gâtu, sfântu, vântumai multe...

străbătu, aflatu, asaltu, asfaltu, băiatu, bărbatu, bogatu, contactu, contractu, ficatu, fumatu, luatu, palatu, regatu, sculatu, uscatu, vânatu, vexatu, agentu, bugetu, caietu, concertu, curentu, dementu, efectu, încetu, momentu, pachetu, prezentu, proiectu, regretu, Siretu, șiretu, tunetu, zâmbetu, artistu, banditu, conflictu, cuțitu, iubitu, sfârșitu, spiritu, tâmpitu, vestitu, nepotu, orizontu, zgomotu, trecutu, cuvântu, pământumai multe...

between_paragraphs_1

adăpatu, alergatu, aparatu, avocatu, botezatu, campionatu, căutatu, delegatu, desenatu, dezlegatu, doctoratu, înțepatu, legănatu, pieptănatu, subsemnatu, tremuratu, vinovatu, alfabetu, cabinetu, clarinetu, continentu, inocentu, intelectu, occidentu, regimentu, sentimentu, subconștientu, testamentu, tratamentu, antracitu, circuitu, înfloritu, logoditu, mărgăritu, parazitu, potcovitu, răsăritu, antidotu, conținutu, începutumai multe...

between_paragraphs_2

acceleratu, adevăratu, echilibratu, energizantu, îmbrățișatu, împelițatu, înfășuratu, abonamentu, adolescentu, amuzamentu, apartamentu, comportamentu, echivalentu, indiferentu, inteligentu, medicamentu, regulamentu, afaceristu, nesuferitu, aeroportu, necunoscutu, continuau, instrumentalu, îmbrățișau, împiedicau, înconjurau, Alexandrescu, mausoleu, Nicolăescu, Teodorescu, aleatoriu, aluminiu, comentariu, crematoriu, derizoriu, giratoriu, iluzoriu, întunericu, onorariu, provizoriu, rectiliniu, repertoriu, teritoriu, trandafiriu, calculatoru, interioru, televizoru, ghiurghiuliu, călătoreau, înțelegeau, înveseleaumai multe...

between_paragraphs_3

ambiționau, accelerometru, albuminometru, decelerometru, potențiometru, ambulatoriu, auditoriu, contradictoriu, definitoriu, incantatoriu, operatoriu, premonitoriu, răufăcătorumai multe (aproape de rime)...

interogatoriumai multe (aproape de rime)...

Alte limbi:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Ceva lipsește sau nu funcționează?
Contactați-ne!

Vă place acest dicționar? Dati share si lăsați un like: Like us on Facebook

results_after_content