top_banner

Termenii și condițiile AZRhymes

Limba originală a acestui document este engleza. când este în conflict, versiunea în limba engleză va avea prioritate asupra oricăror variante traduse.
Versiunea în limba engleză a acestui document este accesibilă la https://azrhymes.com/terms .

Termenii și condițiile prezentului site web și politica de confidențialitate stabilesc din când în când termenii și condițiile și regulile, eventual modificate și completate (denumit în continuare „acordul”) ) care se aplică accesului și utilizării site-ului web al barnabas szabolcs (denumit în continuare „azrhymes”)adicăhttps://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu și subdomeniile acestora („Website”) de către dvs., vizitatorul / utilizatorul („User”) al Website-ului.

1. Acceptarea termenilor și modificarea lor

1.1 Accesul site-ului de către utilizator constituie o recunoaștere și acceptare integrală a tuturor termenilor, condițiilor și notificărilor menționate în prezentul acord și fără nicio modificare și / sau excepție de către utilizatorul acestui acord. în cazul în care utilizatorul nu este de acord cu nici o parte a acestor termeni, condiții și notificări, astfel cum este menționat în prezentul acord, în nici un fel, utilizatorul nu trebuie să acceseze site-ul web.

1.2 AZRhymes își rezervă dreptul de a modifica termenii, condițiile și notificările conform cărora utilizatorul accesează site-ul web, fără nicio notificare sau indicare a unei astfel de modificări.

2. Utilizator limitat

2.1 Utilizatorul este de acord că, având în vedere natura internetului, acesta poate fi accesat în orice parte a lumii. materialul / informațiile de pe acest site web nu sunt destinate utilizării de către persoane situate în sau rezidenți în țări care restricționează distribuția acestor materiale / informații sau de către orice persoană din orice jurisdicție în care distribuirea sau utilizarea unui astfel de material / informație sau utilizare sau acces site-ului va fi contrar legii sau oricărei reglementări. fiecare utilizator va fi responsabil să cunoască și să respecte pe deplin legile și reglementările aplicabile ale jurisdicției de care este supus utilizatorul. în cazul în care utilizatorul folosește acest site web, el recunoaște, înțelege și este de acord că face acest lucru din proprie inițiativă și pe riscul său, iar AZRhymes nu va fi răspunzător pentru încălcarea / încălcarea oricărei legi aplicabile utilizării site-ului web. site-ul web nu trebuie și nu trebuie interpretat ca pretinzând să ofere sau să invite să ofere orice informație rezidenților țărilor în care AZRhymes nu este autorizat sau autorizat să desfășoare activități legate de obiectivul său.

2.2 Utilizatorul este de asemenea de acord și se angajează să nu facă inginerie inversă, să modifice, să copieze, să distribuie, să transmită, să afișeze, să efectueze, să reproducă, să publice, să licențieze, să creeze lucrări derivate din, să transfere sau să vândă orice informații, software, produse, servicii sau proprietate intelectuală de pe site, în orice mod. reproducerea, copierea conținutului în scopuri comerciale sau necomerciale și modificarea nejustificată a datelor și informațiilor din conținutul site-ului web nu sunt strict permise fără consimțământul prealabil scris de la azrhymes și / sau proprietari terți. cu toate acestea, o parte din conținutul serviciilor noastre sau alte fișiere pot fi puse la dispoziție pentru descărcare de pe site-ul web, care poate fi copiat și / sau utilizat numai în scopuri personale ale utilizatorului. utilizatorului și / sau oricărei terțe părți li se interzice să ruleze sau să afișeze acest site web și / sau informațiile afișate pe acest site web pe orice alt site web sau cadre, fără acordul prealabil scris de la AZRhymes.

3. Declarație de garanții

3.1 AZRhymes s-a străduit să se asigure că toate informațiile furnizate de acesta pe acest site web sunt corecte, dar AZRhymes nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la calitatea, acuratețea sau caracterul complet al oricăror date sau informații afișate pe acest site web și AZRhymes nu va fi, în niciun fel mod responsabil pentru inexactitate / eroare, dacă există. AZRhymes nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, privind site-ul web și / sau conținutul acestuia și renunță la toate garanțiile de adecvare pentru un anumit scop și la garanțiile de comercializare cu privire la informațiile afișate și comunicate prin intermediul sau pe site-ul web, inclusiv orice răspundere, responsabilitate sau orice altă reclamație, indiferent de orice, în legătură cu orice pierdere, directă sau indirectă, a oricărui utilizator sau a oricărei alte persoane, care rezultă din sau din utilizarea oricăror astfel de informații, care sunt afișate sau comunicate prin intermediul sau pe site-ul web sau furnizarea de serviciile.

3.2 AZRhymes nu va fi tras la răspundere pentru nedisponibilitatea site-ului web în orice moment din orice motiv. utilizatorul înțelege și este de acord că orice material și / sau date descărcate sau obținute în alt mod de la azrhymes prin intermediul site-ului web sunt realizate în totalitate la discreția și riscul său și va fi singurul responsabil pentru orice daune aduse sistemelor sale informatice sau orice altă pierdere care rezultă din astfel de material și / sau date.

4. Legături la site-uri terțe

4.1 Site-ul web poate conține linkuri către alte site-uri web sau poate conține caracteristici de orice natură ale altor site-uri web de pe site („site-uri conectate”). site-urile conectate nu sunt sub controlul AZRhymes sau al site-ului web, iar AZRhymes nu este responsabil pentru conținutul oricărui site conectat, inclusiv fără limitare orice link sau reclamă conținută într-un site conectat, sau orice modificări sau actualizări ale unui site conectat. AZRhymes nu este responsabil pentru orice formă de transmitere, de orice fel, primită de utilizator de pe orice site conectat. includerea oricărui link nu implică aprobarea de nici o natură de către AZRhymes sau site-ul web al site-urilor conectate sau orice asociere cu operatorii sau proprietarii săi.

4.2 AZRhymes nu este responsabil pentru eventuale erori, incluziuni, omisiuni sau reprezentări pe orice site conectat sau pe orice link conținut într-un site conectat. utilizatorul este rugat să verifice acuratețea tuturor informațiilor pe cont propriu, înainte de a se baza pe o astfel de informație a unor astfel de produse / servicii pe care le consideră că ar putea aduce beneficii utilizatorului.

5. Obligațiile utilizatorului

5.1 Ca o condiție de acces și utilizare a site-ului web, utilizatorul garantează că nu va utiliza site-ul web în niciun scop care este ilegal sau ilegal în baza oricărei legi pentru moment în vigoare în sau în afara indiei sau interzis prin prezentul acord. în plus, site-ul web nu va fi utilizat în nici un fel, ceea ce ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta sau poate interfera cu utilizarea și / sau bucurarea site-ului de către orice altă parte sau poate încălca drepturile de proprietate intelectuală ale AZRhymes sau ale oricărei terțe părți.

6. Contactați-ne caracteristică

6.1 Utilizatorilor li se vor furniza caracteristici de contactare pe site. utilizatorii vor putea furniza detaliile lor de contact pentru a permite azrhymes să le contacteze.

6.2 Utilizatorilor li se poate oferi în plus funcții pentru a contacta AZRhymes, a ridica întrebări, a comenta sau a interacționa cu AZRhymes. cu toate acestea, AZRhymes va fi la propria sa discreție și va avea dreptul să răspundă, să răspundă sau să opteze pentru a nu răspunde la astfel de întrebări sau comentarii.

6.3 Utilizând funcțiile menționate, utilizatorul permite AZRhymes să le contacteze în detaliile înregistrate, pentru orice clarificare sau să ofere din când în când orice alt serviciu.

7. Incalcare

7.1 Fără a aduce atingere celorlalte remedii disponibile AZRhymes în temeiul prezentului acord sau în conformitate cu legislația aplicabilă, AZRhymes poate limita activitatea utilizatorului, poate avertiza ceilalți utilizatori cu privire la acțiunile utilizatorului, poate suspenda sau întrerupe imediat temporar / nedefinit utilizarea site-ului de către utilizator și / sau poate refuza să ofere utilizatorului acces la site-ul web dacă utilizatorul încalcă prezentul acord.

8. Proprietăți și drepturi proprietare

8.1 Conținutul site-ului web și toate drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din acesta sunt deținute de AZRhymes sau sunt licențiate în mod valabil către AZRhymes și sunt protejate de drepturile de autor indiene și internaționale aplicabile și alte drepturi de proprietate intelectuală. utilizatorul recunoaște, înțelege și este de acord că nu va avea și nici nu va fi îndreptățit să revendice niciun drept asupra și asupra conținutului site-ului web și / sau a unei părți a acestuia.

8.2 O parte din conținutul site-ului web a fost permis de către terțe părți să fie utilizate de AZRhymes în forma și maniera dorite de AZRhymes și AZRhymes își va depune toate eforturile pentru a acorda credit unor astfel de terțe părți în timpul publicării. a unui astfel de conținut pe site-ul său web. dacă într-un moment dat se ridică vreo dispută cu privire la publicarea unui astfel de conținut, de către orice terță parte, AZRhymes își are dreptul de a elimina un astfel de conținut sau de a obține consimțământurile necesare de la terțe părți.

8.3 Orice conținut protejat prin drepturi de autor sau alt tip de proprietate distribuit pe sau prin intermediul site-ului web cu acordul proprietarului trebuie să conțină avizul corespunzător privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate. trimiterea sau distribuirea neautorizată a conținutului protejat prin drepturi de autor sau de altă natură este ilegală și ar putea supune utilizatorul răspunderii personale sau urmăririi penale.

9. Limitare a răspunderii

9.1 Utilizatorul înțelege și acordă expres că, în măsura permisă în conformitate cu legile aplicabile, nici în nici un caz, azrimii sau niciunea din afiliații sau, nici o companie părință sau nici unul din respectivi oficiali, angajatori, directori, agenti, acționari sau oricine într-o teorie a responsabilității (fie în contract, tort, statutar, sau altui) pentru orice domanii directe, indirecte, incidentale, speciale, consecuționale sau exemplare, inclusiv, dar nel limitat la, daune pentru pierderea veniturilor, profiturilor, profiturilor, , utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă aste părți s-au furnizat, știați sau ar trebui știa possibilitatea asupra daunelor), rezultând din utilizarea utilizatorului sau incapabilității de a utiliza site-ul web sau orice părți al acestuia.

10. Indemnificare

10.1 Utilizatorul este de acord să despăgubească, să apere și să mențină inofensiv AZRhymes, filialele sale, companiile grupului și directorii acestora, ofițeri, angajați, agenți, furnizori de servicii terți și orice altă terță parte care furnizează orice serviciu AZRhymes în legătură cu site-ul web, fie direct, fie indirect, din și împotriva oricăror pierderi, datorii, daune, daune, costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile juridice și plățile în legătură cu acestea și dobânzile aferente) impuse sau suportate de AZRhymes care rezultă din, rezultă sau pot fi de plătit în virtutea oricărei încălcări sau neexecutări a oricăror termeni ai prezentului acord, inclusiv orice reprezentare, garanție, pact sau acord încheiat sau obligație care trebuie îndeplinită de utilizator în conformitate cu prezentul acord.

11. Severabilitate

11.1 În cazul în care se stabilește că orice prevedere a prezentului acord este invalidă sau inexecutabilă în totalitate sau parțial, o astfel de invaliditate sau imposibilitate se va atașa numai unei astfel de dispoziții sau a unei părți a acestei prevederi și a părții rambursante a acestei prevederi și a tuturor celorlalte dispoziții ale prezentului acord. continuă să fie în deplină forță și efect.

12. Forță majoră

12.1 AZRhymes nu va fi răspunzător pentru orice neîndeplinire a oricărei obligații care îi revin în temeiul prezentului acord sau furnizarea serviciilor sau a oricărei părți a acestuia dacă performanța este împiedicată, împiedicată sau întârziată de un eveniment de forță majoră și, în acest caz, obligațiile sale vor fi suspendate pentru acest lucru. atâta timp cât evenimentul de forță majoră continuă.

14. Legea aplicabilă

14.1 Prezentul acord va fi guvernat și construit în conformitate cu legile ungariei, fără referire la principiile conflictului de legi. în cazul în care orice litigiu în legătură cu acesta este adus de utilizator, acesta va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din budapesta, ungaria.

after_content